لیست مطالب

بهار، رونق کسب و کار با رویکرد الگوهای رفتاری در فروش

مدل DISC و سبک های تدریس

برنامه ریزی استراتژیک الگوهای رفتاری بر اساس مدل DISC  در دوران بحران

چهار مزیت انجام ارزیابی رفتاری کارکنان با مدل DISC برای مدیران

MBTI در مقابل DISC

همه مثل شما نیستند!

بایدها و نبایدهای ارتباط با کارکنان با استفاده از مدل DISC

سه دلیل برای استفاده از نتایج ارزیابی دیسک در کسب و کار (ویژه مشاوران مدیریت عملکرد)

مزایای تست دیسک (DISC) چیست؟

دوره آموزش رفتار شناسی و ارتباط موثر با مدل دیسک DISC در موسسه افرا