لیست مطالب

فرهنگ سازمانی و مدل DISC

هوش هیجانی در منابع انسانی

دیسک و هوش هیجانی دست در دست هم

بهار، رونق کسب و کار با رویکرد الگوهای رفتاری در فروش

مدل DISC و سبک های تدریس

برنامه ریزی استراتژیک الگوهای رفتاری بر اساس مدل DISC  در دوران بحران

چهار مزیت انجام ارزیابی رفتاری کارکنان با مدل DISC برای مدیران

MBTI در مقابل DISC

همه مثل شما نیستند!

بایدها و نبایدهای ارتباط با کارکنان با استفاده از مدل DISC